SEBCO

Social enterprises in partnership with the business community

Finansierat av Svenska Institutet/IS 2015-2016
Avslutat i augusti 2016

Karolina Geletta (Poland), Wojciech Duranowski (Poland), Prof. Mirosław Grewiński (Poland) Linda Winroth (Sweden), Lotta Forslind (Sweden), Lelde Ābele (Latvia), Charlotte Carlmark (Sweden).

Karolina Geletta (Polen), Wojciech Duranowski (Polen), Prof. Mirosław Grewiński (Polen)
Linda Winroth (Sverige), Lotta Forslind (Sverige), Lelde Ābele (Lettland), Charlotte Carlmark (Sverige).

Östersjöregionen är präglat av att ha varit både historiskt och politiskt splittrad. Det finns stor potential i nya och utökade samarbeten och kunskapsutbyten i regionen – inte minst när det gäller samarbete och partnerskap mellan olika typer av företag. Kontinuerlig utveckling av humankapitalet och det fria flödet av idéer i Östersjöregionen är en viktig faktor för att skapa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i regionen.

Globalisering ökar, vilket innebär att internationell erfarenhet och interkulturell kompetens blir allt viktigare, och att bygga nätverk mellan människor och företag är ett viktigt steg mot att skapa en gemensam identitet Östersjöregionen.

Study visit at Mamas Retro who was awarded the REVES Excellence Award 2015 for being Europe’s best social enterprise.

Studiebesök på Mamas Retro som i år belönades med REVES Excellence Award 2015 för att vara Europas bästa sociala social företag.

Mamas Retro dyplom!

Mamas Retro dyplom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet kommer att titta på och jämföra hur partnerskap mellan sociala företag och näringslivet i stort fungerar i de olika partnerländerna. Vilka framgångsfaktorer som finns i lyckade partnerskap mellan de olika ekonomierna, samt skapa ett nätverk där många olika aktörer i samhället ingår, såsom det civila samhället, privata och offentliga aktörer, med det övergripande målet att skapa en stark och konkurrenskraftig social sektor.

Projektet kommer att undersöka på vilket sätt den sociala ekonomin och socialt entreprenörskap samarbetar med andra aktörer på marknaden och på vilket sätt detta samspel är unika för de olika länderna. Dessutom kommer projektet att titta på transnationella sociala affärsinitiativ och hur förutsättningarna för socialt företagande skiljer sig åt i olika länder. På grund av den sociala ekonomins varierande juridiska form i de olika länderna och de olika typer av sociala företag som finns, kommer vi även att titta på om detta kan orsaka problem när det gäller gränsöverskridande samarbete.

Europa står inför utmaningar som kräver lösningar som kombinerar ekonomiska, sociala och miljömässiga infallsvinklar. Sociala företag bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin genom att skapa sysselsättning, utveckla innovativa lösningar för att möta allmänhetens behov, främja social sammanhållning, integration och aktivt medborgarskap. De har en särskilt viktig roll i att involvera kvinnor, äldre, ungdomar, invandrare och minoritetsgrupper. Dessutom är det viktigt att notera att många av de sociala företagen är små företag och många är aktiva inom området arbetsintegration. Projektet syftar till att bygga upp kunskap och förtroende för sociala företag, och för att hitta metoder för att göra socialt entreprenörskap synlig som en viktig samhällssektor.

Prof. Mirosław Grewinski

Prof. Mirosław Grewinski (Polen)

In the office working!

En balanserad ekonomisk tillväxt, som strävar efter att uppnå full sysselsättning och sociala framsteg, är en av de grundläggande principer som kan leda till en växande integration mellan Europas folk. Olika samordningsmekanismer, en ny affärsmodell med olika värden och motiv som innehåller en social dimension vara en extremt kraftfull satsning för att uppnå en inkluderande arbetsmarknad. På allt fler områden kan de företagsformer som kännetecknar den sociala ekonomin vara bättre lämpad än traditionella företag i dagens näringsliv. Eftersom de ofta kännetecknas av en modell som består av mindre och mer specialiserade företag som är verksamma i ett system eller produktionsnätverk, som är mer anpassad till att generera en öppen innovationsprocess. Projektet kommer att titta på och utveckla former för samarbete eller en affärsmodell som stödjer både de sociala företagens affärsmodell och de vinstdrivande företagens modell, med syfte att underlätta nya idéer och skapa gränsöverskridande samarbete som främjar en hållbar ekonomi inom den sociala sektorn.

Board.

Lead partner: Föreningen Norden Göteborg

Partners:

Janusz Korczak Pedagogical University Warsaw/POLEN
Vidzeme Planning Region/LETTLAND
Coompanion Fyrbodal/SVERIGE
Rethink design AB/SVERIGE

A project funded by Svenska Institutet /IS 2015-2016.

Ett projekt finansierat av  Svenska Institutet /IS 2015-2016.